Home » Blog » Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam cho người : Hàn Quốc, Nhật, Trung Quốc, Mỹ, Úc, Pháp, Anh, Canada, Philippin, Malaysia, Singapore, Thái Lan …

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam cho người : Hàn Quốc, Nhật, Trung Quốc, Mỹ, Úc, Pháp, Anh, Canada, Philippin, Malaysia, Singapore, Thái Lan …

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam cho người quốc tịch Hàn Quốc

1. Sếp em là người Hàn Quốc có thể tạm trú còn 7 ngày hết hạn, nay muốn xin gia hạn thêm 1 tháng 1 lần ở Việt Nam có được không, phí là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là phải xin cấp mới visa 1 tháng 1 lần hoặc 3 tháng 1 lần , phí dịch vụ 2 trường hợp này là như nhau : 95 USD .

2. Sếp em là người Hàn Quốc vào Việt Nam dạng miễn thị thực 15 ngày, nay Sếp em muốn xin gia hạn thêm 3 tháng nhiều lần thì có được không và phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp vào VN theo dạng miễn thị thực thì phải xin cấp mới visa . Loại cấp mới visa 3 tháng nhiều lần phí dịch vụ trọn gói là : 165 Usd

3. Sếp em vào Việt Nam dạng miễn thị thực 15 ngày nhưng đã xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn 1 lần) rồi thì có thể xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn lần 2) được không, phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là sếp vẫn có thể xin gia hạn 3 tháng nhiều lần (gia hạn lần 2) được, với phí dich vụ vẫn là :  165 USD

Liên hệ dịch vụ gia hạn visa cho người Hàn Quốc : 0909.660059

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam cho người quốc tịch Trung Quốc

1. Sếp em là người quốc tịch Trung Quốc có thể tạm trú còn 7 ngày hết hạn, nay muốn xin gia hạn thêm 1 tháng 1 lần ở Việt Nam có được không, phí là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là phải xin cấp mới visa 1 tháng 1 lần hoặc 3 tháng 1 lần , phí dịch vụ 2 trường hợp này là như nhau : 95 USD .

2. Sếp em là người quốc tịch Trung Quốc vào Việt Nam visa 1 tháng 1 lần, nay Sếp em muốn xin gia hạn thêm 3 tháng nhiều lần thì có được không và phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp vào VN theo dạng visa 1 tháng 1 lần thì phải xin cấp mới visa 3 tháng . Loại cấp mới visa 3 tháng nhiều lần phí dịch vụ trọn gói là : 165 Usd

3. Sếp em vào Việt Nam dạng visa 3 tháng 1 lần nhưng đã xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn 1 lần) rồi thì có thể xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn lần 2) được không, phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là sếp vẫn có thể xin gia hạn 3 tháng nhiều lần (gia hạn lần 2) được, với phí dich vụ vẫn là :  165 USD

Liên hệ dịch vụ gia hạn visa cho người Hàn Quốc : 0909.660059

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam cho người quốc tịch Nhật

1. Sếp em là người quốc tịch Nhật có thể tạm trú còn 7 ngày hết hạn, nay muốn xin gia hạn thêm 1 tháng 1 lần ở Việt Nam có được không, phí là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là phải xin cấp mới visa 1 tháng 1 lần hoặc 3 tháng 1 lần , phí dịch vụ 2 trường hợp này là như nhau : 95 USD .

2. Sếp em là người quốc tịch Nhật vào Việt Nam dạng miễn thị thực 15 ngày, nay Sếp em muốn xin gia hạn thêm 3 tháng nhiều lần thì có được không và phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp vào VN theo dạng miễn thị thực thì phải xin cấp mới visa . Loại cấp mới visa 3 tháng nhiều lần phí dịch vụ trọn gói là : 165 Usd

3. Sếp em vào Việt Nam dạng miễn thị thực 15 ngày nhưng đã xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn 1 lần) rồi thì có thể xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn lần 2) được không, phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là sếp vẫn có thể xin gia hạn 3 tháng nhiều lần (gia hạn lần 2) được, với phí dich vụ vẫn là :  165 USD

Liên hệ dịch vụ gia hạn visa cho người Hàn Quốc : 0909.660059

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam cho người quốc tịch Mỹ

1. Sếp em là người quốc tịch Mỹ có thể tạm trú còn 7 ngày hết hạn, nay muốn xin gia hạn thêm 1 tháng 1 lần ở Việt Nam có được không, phí là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là phải xin cấp mới visa 1 tháng 1 lần hoặc 3 tháng 1 lần , phí dịch vụ 2 trường hợp này là như nhau : 95 USD .

2. Sếp em là người quốc tịch Mỹ vào Việt Nam dạng xin công văn nhập 3 tháng 1 lần, nay Sếp em muốn xin gia hạn thêm 3 tháng nhiều lần thì có được không và phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp vào VN theo dạng xin công văn nhập 3 tháng 1 lần thì phải xin cấp mới visa . Loại cấp mới visa 3 tháng nhiều lần phí dịch vụ trọn gói là : 165 Usd

3. Sếp em vào Việt Nam dạngvisa 1 tháng 1 lần nhưng đã xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn 1 lần) rồi thì có thể xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn lần 2) được không, phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là sếp vẫn có thể xin gia hạn 3 tháng nhiều lần (gia hạn lần 2) được, với phí dich vụ vẫn là :  165 USD

Liên hệ dịch vụ gia hạn visa cho người Hàn Quốc : 0909.66005

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam cho người quốc tịch Úc

1. Sếp em là người quốc tịch Mỹ có thể tạm trú còn 7 ngày hết hạn, nay muốn xin gia hạn thêm 1 tháng 1 lần ở Việt Nam có được không, phí là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là phải xin cấp mới visa 1 tháng 1 lần hoặc 3 tháng 1 lần , phí dịch vụ 2 trường hợp này là như nhau : 95 USD .

2. Sếp em là người quốc tịch Mỹ vào Việt Nam dạng visa 3 tháng 1 lần, nay Sếp em muốn xin gia hạn thêm 3 tháng nhiều lần thì có được không và phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp vào VN theo dạng miễn thị thực thì phải xin cấp mới visa . Loại cấp mới visa 3 tháng nhiều lần phí dịch vụ trọn gói là : 165 Usd

3. Sếp em vào Việt Nam dạng visa 1 tháng 1 lần nhưng đã xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn 1 lần) rồi thì có thể xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn lần 2) được không, phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là sếp vẫn có thể xin gia hạn 3 tháng nhiều lần (gia hạn lần 2) được, với phí dich vụ vẫn là :  165 USD

Liên hệ dịch vụ gia hạn visa cho người Hàn Quốc : 0909.660059

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam cho người quốc tịch Anh

1. Sếp em là người quốc tịch Anh có thể tạm trú còn 7 ngày hết hạn, nay muốn xin gia hạn thêm 1 tháng 1 lần ở Việt Nam có được không, phí là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là phải xin cấp mới visa 1 tháng 1 lần hoặc 3 tháng 1 lần , phí dịch vụ 2 trường hợp này là như nhau : 95 USD .

2. Sếp em là người quốc tịch Anh vào Việt Nam dạng visa 3 tháng 1 lần, nay Sếp em muốn xin gia hạn thêm 3 tháng nhiều lần thì có được không và phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp vào VN theo dạng miễn thị thực thì phải xin cấp mới visa . Loại cấp mới visa 3 tháng nhiều lần phí dịch vụ trọn gói là : 165 Usd

3. Sếp em vào Việt Nam dạng visa 3 tháng nhiều lần nhưng đã xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn 1 lần) rồi thì có thể xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn lần 2) được không, phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là sếp vẫn có thể xin gia hạn 3 tháng nhiều lần (gia hạn lần 2) được, với phí dich vụ vẫn là :  165 USD

Liên hệ dịch vụ gia hạn visa cho người Hàn Quốc : 0909.660059

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam cho người quốc tịch Pháp

1. Sếp em là người quốc tịch Pháp có thể tạm trú còn 7 ngày hết hạn, nay muốn xin gia hạn thêm 1 tháng 1 lần ở Việt Nam có được không, phí là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là phải xin cấp mới visa 1 tháng 1 lần hoặc 3 tháng 1 lần , phí dịch vụ 2 trường hợp này là như nhau : 95 USD .

2. Sếp em là người quốc tịch Pháp vào Việt Nam dạng visa 1 tháng 1 lần, nay Sếp em muốn xin gia hạn thêm 3 tháng nhiều lần thì có được không và phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp vào VN theo dạng miễn thị thực thì phải xin cấp mới visa . Loại cấp mới visa 3 tháng nhiều lần phí dịch vụ trọn gói là : 165 Usd

3. Sếp em vào Việt Nam dạng visa 1 tháng 1 lần nhưng đã xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn 1 lần) rồi thì có thể xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn lần 2) được không, phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là sếp vẫn có thể xin gia hạn 3 tháng nhiều lần (gia hạn lần 2) được, với phí dich vụ vẫn là :  165 USD

Liên hệ dịch vụ gia hạn visa cho người Hàn Quốc : 0909.660059

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam cho người quốc tịch Nga

1. Sếp em là người quốc tịch Nga có thể tạm trú còn 7 ngày hết hạn, nay muốn xin gia hạn thêm 1 tháng 1 lần ở Việt Nam có được không, phí là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là phải xin cấp mới visa 1 tháng 1 lần hoặc 3 tháng 1 lần , phí dịch vụ 2 trường hợp này là như nhau : 95 USD .

2. Sếp em là người quốc tịch Nga vào Việt Nam dạng visa 1 tháng 1 lần, nay Sếp em muốn xin gia hạn thêm 3 tháng nhiều lần thì có được không và phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp vào VN theo dạng miễn thị thực thì phải xin cấp mới visa . Loại cấp mới visa 3 tháng nhiều lần phí dịch vụ trọn gói là : 165 Usd

3. Sếp em vào Việt Nam dạng visa 1 tháng 1 lần nhưng đã xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn 1 lần) rồi thì có thể xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn lần 2) được không, phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là sếp vẫn có thể xin gia hạn 3 tháng nhiều lần (gia hạn lần 2) được, với phí dich vụ vẫn là :  165 USD

Liên hệ dịch vụ gia hạn visa cho người Hàn Quốc : 0909.660059

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam cho người quốc tịch Đức

1. Sếp em là người quốc tịch Đức có thể tạm trú còn 7 ngày hết hạn, nay muốn xin gia hạn thêm 1 tháng 1 lần ở Việt Nam có được không, phí là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là phải xin cấp mới visa 1 tháng 1 lần hoặc 3 tháng 1 lần , phí dịch vụ 2 trường hợp này là như nhau : 95 USD .

2. Sếp em là người quốc tịch Đức vào Việt Nam dạng visa 1 tháng 1 lần, nay Sếp em muốn xin gia hạn thêm 3 tháng nhiều lần thì có được không và phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp vào VN theo dạng miễn thị thực thì phải xin cấp mới visa . Loại cấp mới visa 3 tháng nhiều lần phí dịch vụ trọn gói là : 165 Usd

3. Sếp em vào Việt Nam dạng visa 1 tháng 1 lần nhưng đã xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn 1 lần) rồi thì có thể xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn lần 2) được không, phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là sếp vẫn có thể xin gia hạn 3 tháng nhiều lần (gia hạn lần 2) được, với phí dich vụ vẫn là :  165 USD

Liên hệ dịch vụ gia hạn visa cho người Hàn Quốc : 0909.660059

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam cho người quốc tịch Singapore

1. Sếp em là người quốc tịch Singapore có thể tạm trú còn 7 ngày hết hạn, nay muốn xin gia hạn thêm 1 tháng 1 lần ở Việt Nam có được không, phí là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là phải xin cấp mới visa 1 tháng 1 lần hoặc 3 tháng 1 lần , phí dịch vụ 2 trường hợp này là như nhau : 95 USD .

2. Sếp em là người quốc tịch Đức vào Việt Nam dạng visa 1 tháng 1 lần, nay Sếp em muốn xin gia hạn thêm 3 tháng nhiều lần thì có được không và phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp vào VN theo dạng miễn thị thực thì phải xin cấp mới visa . Loại cấp mới visa 3 tháng nhiều lần phí dịch vụ trọn gói là : 165 Usd

3. Sếp em vào Việt Nam dạng visa 1 tháng 1 lần nhưng đã xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn 1 lần) rồi thì có thể xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn lần 2) được không, phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là sếp vẫn có thể xin gia hạn 3 tháng nhiều lần (gia hạn lần 2) được, với phí dich vụ vẫn là :  165 USD

Liên hệ dịch vụ gia hạn visa cho người Hàn Quốc : 0909.660059

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam cho người quốc tịch Philippin

1. Sếp em là người Philippin có thể tạm trú còn 7 ngày hết hạn, nay muốn xin gia hạn thêm 1 tháng 1 lần ở Việt Nam có được không, phí là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là phải xin cấp mới visa 1 tháng 1 lần hoặc 3 tháng 1 lần , phí dịch vụ 2 trường hợp này là như nhau : 95 USD .

2. Sếp em là người Philippin vào Việt Nam dạng miễn thị thực 30 ngày, nay Sếp em muốn xin gia hạn thêm 3 tháng nhiều lần thì có được không và phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp vào VN theo dạng miễn thị thực thì phải xin cấp mới visa . Loại cấp mới visa 3 tháng nhiều lần phí dịch vụ trọn gói là : 165 Usd

3. Sếp em vào Việt Nam dạng miễn thị thực 30 ngày nhưng đã xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn 1 lần) rồi thì có thể xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn lần 2) được không, phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là sếp vẫn có thể xin gia hạn 3 tháng nhiều lần (gia hạn lần 2) được, với phí dich vụ vẫn là :  165 USD

Liên hệ dịch vụ gia hạn visa cho người Hàn Quốc : 0909.660059

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam cho người quốc tịch Malaysia

1. Sếp em là người Malaysia có thể tạm trú còn 7 ngày hết hạn, nay muốn xin gia hạn thêm 1 tháng 1 lần ở Việt Nam có được không, phí là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là phải xin cấp mới visa 1 tháng 1 lần hoặc 3 tháng 1 lần , phí dịch vụ 2 trường hợp này là như nhau : 95 USD .

2. Sếp em là người Malaysia vào Việt Nam dạng miễn thị thực 30 ngày, nay Sếp em muốn xin gia hạn thêm 3 tháng nhiều lần thì có được không và phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp vào VN theo dạng miễn thị thực thì phải xin cấp mới visa . Loại cấp mới visa 3 tháng nhiều lần phí dịch vụ trọn gói là : 165 Usd

3. Sếp em vào Việt Nam dạng miễn thị thực 30 ngày nhưng đã xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn 1 lần) rồi thì có thể xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn lần 2) được không, phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là sếp vẫn có thể xin gia hạn 3 tháng nhiều lần (gia hạn lần 2) được, với phí dich vụ vẫn là :  165 USD

Liên hệ dịch vụ gia hạn visa cho người Hàn Quốc : 0909.660059

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam cho người quốc tịch Thái Lan

1. Sếp em là người Thái Lan có thể tạm trú còn 7 ngày hết hạn, nay muốn xin gia hạn thêm 1 tháng 1 lần ở Việt Nam có được không, phí là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là phải xin cấp mới visa 1 tháng 1 lần hoặc 3 tháng 1 lần , phí dịch vụ 2 trường hợp này là như nhau : 95 USD .

2. Sếp em là người Thái Lan vào Việt Nam dạng miễn thị thực 30 ngày, nay Sếp em muốn xin gia hạn thêm 3 tháng nhiều lần thì có được không và phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp vào VN theo dạng miễn thị thực thì phải xin cấp mới visa . Loại cấp mới visa 3 tháng nhiều lần phí dịch vụ trọn gói là : 165 Usd

3. Sếp em vào Việt Nam dạng miễn thị thực 30 ngày nhưng đã xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn 1 lần) rồi thì có thể xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn lần 2) được không, phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là sếp vẫn có thể xin gia hạn 3 tháng nhiều lần (gia hạn lần 2) được, với phí dich vụ vẫn là :  165 USD

Liên hệ dịch vụ gia hạn visa cho người Hàn Quốc : 0909.660059

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam cho người quốc tịch Indonesia

1. Sếp em là người Indonesia có thể tạm trú còn 7 ngày hết hạn, nay muốn xin gia hạn thêm 1 tháng 1 lần ở Việt Nam có được không, phí là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là phải xin cấp mới visa 1 tháng 1 lần hoặc 3 tháng 1 lần , phí dịch vụ 2 trường hợp này là như nhau : 95 USD .

2. Sếp em là người Indonesia vào Việt Nam dạng miễn thị thực 30 ngày, nay Sếp em muốn xin gia hạn thêm 3 tháng nhiều lần thì có được không và phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp vào VN theo dạng miễn thị thực thì phải xin cấp mới visa . Loại cấp mới visa 3 tháng nhiều lần phí dịch vụ trọn gói là : 165 Usd

3. Sếp em vào Việt Nam dạng miễn thị thực 30 ngày nhưng đã xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn 1 lần) rồi thì có thể xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn lần 2) được không, phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là sếp vẫn có thể xin gia hạn 3 tháng nhiều lần (gia hạn lần 2) được, với phí dich vụ vẫn là :  165 USD

Liên hệ dịch vụ gia hạn visa cho người Hàn Quốc : 0909.660059

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam cho người quốc tịch Canada

1. Sếp em là người Canada có thể tạm trú còn 7 ngày hết hạn, nay muốn xin gia hạn thêm 1 tháng 1 lần ở Việt Nam có được không, phí là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là phải xin cấp mới visa 1 tháng 1 lần hoặc 3 tháng 1 lần , phí dịch vụ 2 trường hợp này là như nhau : 95 USD .

2. Sếp em là người Canada vào Việt Nam dạng visa 1 tháng 1 lần , nay Sếp em muốn xin gia hạn thêm 3 tháng nhiều lần thì có được không và phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp vào VN theo dạng miễn thị thực thì phải xin cấp mới visa . Loại cấp mới visa 3 tháng nhiều lần phí dịch vụ trọn gói là : 165 Usd

3. Sếp em vào Việt Nam dạng visa 1 tháng 1 lần nhưng đã xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn 1 lần) rồi thì có thể xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn lần 2) được không, phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là sếp vẫn có thể xin gia hạn 3 tháng nhiều lần (gia hạn lần 2) được, với phí dich vụ vẫn là :  165 USD

Liên hệ dịch vụ gia hạn visa cho người Hàn Quốc : 0909.660059

Dịch vụ gia hạn visa Việt Nam cho người quốc tịch Ấn độ

1. Sếp em là người Ấn Độ có thể tạm trú còn 7 ngày hết hạn, nay muốn xin gia hạn thêm 1 tháng 1 lần ở Việt Nam có được không, phí là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là phải xin cấp mới visa 1 tháng 1 lần hoặc 3 tháng 1 lần , phí dịch vụ 2 trường hợp này là như nhau : 95 USD .

2. Sếp em là người Ấn Độ vào Việt Nam dạng visa 1 tháng 1 lần , nay Sếp em muốn xin gia hạn thêm 3 tháng nhiều lần thì có được không và phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp vào VN theo dạng miễn thị thực thì phải xin cấp mới visa . Loại cấp mới visa 3 tháng nhiều lần phí dịch vụ trọn gói là : 165 Usd

3. Sếp em vào Việt Nam dạng visa 1 tháng 1 lần nhưng đã xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn 1 lần) rồi thì có thể xin cấp mới 3 tháng nhiều lần ( gia hạn lần 2) được không, phí dịch vụ là bao nhiêu ?

– Trường hợp của bạn là sếp vẫn có thể xin gia hạn 3 tháng nhiều lần (gia hạn lần 2) được, với phí dich vụ vẫn là :  165 USD

Liên hệ dịch vụ gia hạn visa cho người Hàn Quốc : 0909.660059

Liên hệ dịch vụ gia hạn visa Việt Nam cho người : Hàn Quốc, Nhật, Trung Quốc, Mỹ, Úc, Pháp, Anh, Canada, Philippin, Malaysia, Singapore, Thái Lan …